Brand Description GTIN Details
John Morrell
Superior Gold
Hardwood Smoked Bacon, 17-19 Slices per Pound, 15 Pound Csae 10070100064513 View Detail
Premium Black
Double Smoked Bulk Bacon, 12-14 Slices per Pound, 10 Pound Case 10070100064773 View Detail
Premium Black
Double Smoked Bulk Bacon, 14-17 Slices per Pound, 10 Pound Case 10070100064780 View Detail
Standard Red
Hardwood Smoked Bulk Bacon, 14-17 Slices per Pound, 30 Pound Case, Frozen 10070100064971 View Detail
Superior Gold
Casino Gold Hardwood Smoked Shingled Bacon, 14-17 Slices per Pound, 30 Pound Case 10070100065008 View Detail
Standard Red
Double Smoked Bulk Bacon, 14-17 Slices per Pound, 15 Pound Case, Frozen 10070100065015 View Detail
Standard Red
Double Smoked Bulk Bacon, 18-22 Slices per Pound, 15 Pound Case, Frozen 10070100065039 View Detail
Superior Gold
Hardwood Smoked Shingle Bacon, 14-17 Slices per Pound, 15 Pound Case, Frozen 10070100065053 View Detail
Superior Gold
Casino Gold Hardwood Smoked Shingled Bacon, 18-22 Slices per Pound, 30 Pound Case 10070100065091 View Detail
Superior Gold
Hardwood Smoked Shingled Bacon, 23-27 Slices per Pound, 15 Pound Case, Frozen 10070100065114 View Detail